گراف مسئله 3n+1

مسئله حل نشده که بچه ها هم آن را می فهمند!

یکی از مسائل حل نشده ریاضیات که در حوزه اعداد مطرح است مسئله ای است به نام مسئله ۳n+۱ ؛ صورت مسئله خیلی ساده است: یک عدد طبیعی دلخواه در نظر بگیرید. اگر زوج است، آن را بر ۲ تقسیم کنید و اگر فرد است در ۳ ضرب کنید و با ۱ جمع کنید. این…