زکریای رازی

ببینید | کشف الکل توسط رازی و شبیه سازی آن

معروف است که محمدبن زکریای رازی شیمیدان و  پزشک بزرگ ایرانی، الکل را کشف کرده است. با این حال تا چند سال پیش هیچ مدرک و سند متقن و استدلال کاملی برای اثبات این ادعا وجود نداشت. تا اینکه چند سال پیش طرحی پژوهشی در گروه فلسفه علم دانشگاه شریف در دوران ریاست دکتر مهدی…

ساختار بنزن

خواب ماری که سبب کشف ترکیب بنزن شد

خیلی از دانش آموزان تصور می کنند که کشفیات و فرمول های علمی، فقط توسط آزمایش و نظریه پردازی صورت گرفته است در حالی که به گواهی بسیاری از دانشمندان بزرگ در رشته های علمی مختلف، خیلی از کشفیات مهم توسط اموری مانند الهام یا خواب به یکباره به ذهن دانشمندان رسیده است. یکی از…