ذره-جهان

توضیح ریاضی برای اصل ذره – جهان/ تمام اسرار جهان در دل یک ذره!

در سخنان خیلی از دانشمندان و فیلسوفان به این موضوع راز آمیز اشاره شده است که همه حقیقت جهان را می‌توان در دل یک ذره پیدا کرد. جالب است که نزدیک به این سخن در زبان عرفا و ائمه (ع) هم بیان شده است. برای مثال هاتف اصفهانی در بیت زیر به اصل ذره-عالم اشاره…

گراف مسئله 3n+1

مسئله حل نشده که بچه ها هم آن را می فهمند!

یکی از مسائل حل نشده ریاضیات که در حوزه اعداد مطرح است مسئله ای است به نام مسئله ۳n+۱ ؛ صورت مسئله خیلی ساده است: یک عدد طبیعی دلخواه در نظر بگیرید. اگر زوج است، آن را بر ۲ تقسیم کنید و اگر فرد است در ۳ ضرب کنید و با ۱ جمع کنید. این…