نظریه میل ابن سینا

تأثیر غیرقابل انکار نظریه میل ابن سینا روی نظریه اینرسی

به گزارش وکنا آثار و کارهای بزرگ ابن سینا و تاثیر او در سیر دانش بشری در مشرق زمین و استمرار آن در غرب همواره مورد توجه و بررسی  مورخان علم در ایران و جهان اسلام و همچنین اندیشمندان علوم در مغرب زمین   بوده است. یکی از نظریه های بحث برانگیز در این باره تاثیر…